راز موفقیت شرکت سونی

راز موفقیت شرکت سونی

به ندرت می توان داستانی را در دوران پس از جنگ ژاپن یافت که به اندازه حکایت شرکت سونی مدیران سراسر جهان را مجذوب خویش ساخته باشد. البته اوایل این…
فهرست